Τα αποτελέσματα αναζήτησης

Πολιτική Απορρήτου

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο ιστότοπος www.dreaminvestment.gr ανήκει στην εταιρεία με την επωνυμία DREAM INVESTMENT ΙΚΕ και διακριτικό τίτλο Dream Investment Real Estate, που εδρεύει στον Δήμο Αθηναίων, Λεωφόρος Συγγρού 78 & Μάρκου Μπότσαρη 49, Τ.Κ. 11742, ΑΦΜ  (EL) 801012594,  αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 146943303000 (Μέλος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών), τηλ. (+30) 2107006279, e-mail: info@dreaminvestment.gr.

Η Εταιρεία παρακολουθεί με προσοχή τις εξελίξεις της νομοθεσίας στον τομέα της προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και προσαρμόζει τις λειτουργίες του Ιστοτόπου στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, προκειμένου να διασφαλίζεται η προστασία των Προσωπικών Δεδομένων σας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου περιγράφει τις βασικές αρχές, εγγυήσεις, νομικές βάσεις και σκοπούς σύμφωνα με τους οποίους η Εταιρεία συλλέγει, αποθηκεύει και επεξεργάζεται Προσωπικά σας Δεδομένα.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η παρούσα Πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχει συνταχθεί και υιοθετηθεί από την Εταιρεία και ισχύει για κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων Χρηστών στο πλαίσιο λειτουργίας του Ιστοτόπου και για τους σκοπούς παροχής των Υπηρεσιών.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου απευθύνεται στους Χρήστες του Ιστοτόπου. Ως εκ τούτου οι λέξεις «εσείς», «εσάς», «σας» και εν γένει η χρήση β΄ πληθυντικού προσώπου αφορούν τον Χρήστη του dreaminvestment.gr κατά περίπτωση. Η χρήση α΄ πληθυντικού προσώπου δηλώνει ενέργειες της Εταιρείας.

Η Πολιτική Απορρήτου αφορά όλους όσοι περιηγούνται στον Ιστότοπο, χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες, συμμετέχουν σε διαγωνισμούς και προωθητικές ενέργειες της Εταιρείας, αλληλεπιδρούν με την Εταιρεία σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης (σχόλια και αξιολογήσεις σε σελίδες και προφίλ μας), αξιολογούν τις υπηρεσίες της Εταιρείας ή/και του Ιστοτόπου σε ιστοσελίδες τρίτων, , αποτελούν αποδέκτες προωθητικών μηνυμάτων και ενεργειών της Εταιρείας κ.ο.κ.. Στις ανωτέρω ενδεικτικά αναφερόμενες περιπτώσεις η Εταιρεία δύναται να συλλέξει και επεξεργαστεί προσωπικά σας Δεδομένα.

Η παρούσα Πολιτική δεν εφαρμόζεται στην επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων Χρηστών από συνεργάτες – αποδέκτες μετά την κοινοποίηση των στοιχείων του Χρήστη από την Εταιρεία στον Αποδέκτη. Περισσότερα στην ενότητα ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Η συλλογή, επεξεργασία και προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων από την Εταιρεία διενεργείται σύμφωνα με  τις επιταγές του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (GDPR), όπως συμπληρώνεται από τις σχετικές διατάξεις της κείμενης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, τον Ν. 4624/2019 και τις οδηγίες, αποφάσεις κατευθυντήριες γραμμές και γνωμοδοτήσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.).

ΠΗΓΕΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η Εταιρεία συλλέγει Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν, είτε απευθείας από εσάς, είτε μέσω συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Η συλλογή γίνεται μέσω του Ιστοτόπου ή/και με άλλους τρόπους (μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διαγωνισμοί, Cookies, analytics tools κ.ο.κ.).

ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η χρήση του Ιστοτόπου και των Υπηρεσιών προϋποθέτει αλλά και επιβεβαιώνει την αποδοχή από εσάς, της Πολιτικής Απορρήτου, όπως ισχύει, με τις τυχόν τροποποιήσεις, προσθήκες και αλλαγές από την Εταιρεία.

Κάθε Χρήστης οφείλει να λαμβάνει πλήρη γνώση της Πολιτικής Απορρήτου, αποδέχεται ότι εφαρμόζεται στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων και αναλαμβάνει την ευθύνη να σέβεται, να ακολουθεί και να εφαρμόζει την Πολιτική Απορρήτου στο πλαίσιο της δραστηριότητας / περιήγησης / συναλλαγής του με το dreaminvestment.gr.

ΟΡΙΣΜΟΙ

Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Εκτελών την επεξεργασία είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας.

Προσωπικά Δεδομένα ή Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα ή Δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο (Υποκείμενο των Δεδομένων ή Υποκείμενο)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

Προσωπικά Δεδομένα Ειδικών Κατηγοριών ή ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα είναι κάθε είδους πληροφορία, η οποία αποκαλύπτει τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, γενετικά δεδομένα, βιομετρικά δεδομένα, δεδομένα που αφορούν την υγεία ή δεδομένα που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό του.

Επεξεργασία είναι κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

Αποδέκτης είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας, στα οποία κοινολογούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε πρόκειται για τρίτον είτε όχι.

Τρίτος είναι οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή φορέας, με εξαίρεση το υποκείμενο των δεδομένων, τον υπεύθυνο επεξεργασίας, τον εκτελούντα την επεξεργασία και τα πρόσωπα τα οποία, υπό την άμεση εποπτεία του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία, είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Περιορισμός της επεξεργασίας είναι η επισήμανση αποθηκευμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με στόχο τον περιορισμό της επεξεργασίας τους στο μέλλον.

Συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων είναι κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.

Ιστότοπος ή dreaminvestment.gr είναι ο ιστότοπος www.dreaminvestment.gr.

Χρήστης είναι ο χρήστης του διαδικτύου που εισέρχεται και περιηγείται στο dreaminvestment.gr και χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του Ιστοτόπου.

Εταιρεία είναι η εταιρεία DREAM INVESTMENT ΙΚΕ.

Υπηρεσίες είναι οι προσφερόμενες στους Χρήστες επιλογές και δυνατότητες μέσα από τον Ιστότοπο.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Για κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που διενεργείται από την Εταιρεία ή τους συνεργάτες της, στο πλαίσιο λειτουργίας του Ιστοτόπου, αποκλειστικά για τους σκοπούς και κατά τον τρόπο που η Εταιρεία καθορίζει, Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι η εταιρεία DREAM INVESTMENT ΙΚΕ, με ΑΦΜ 801012594,  αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 146943303000, e-mail: info@dreaminvestment.gr.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

 • Για τη χρήση των Υπηρεσιών Ζήτηση / Ανάθεση Ακινήτου θα επεξεργαστούμε τις πληροφορίες που καταχωρείτε στις σχετικές φόρμες και συγκεκριμένα: Περιφέρεια, Νομός, πληροφορίες για το επιθυμητό ακίνητο (Τύπος, κατηγορία, τ.μ., τιμή κ.ο.κ.), το είδος της ανάγκης (Πώληση/Μίσθωση) και φωτογραφίες του ακινήτου (Μόνο για Ανάθεση), καθώς και προσωπικά σας στοιχεία όπως ονοματεπώνυμο, e-mail, τηλέφωνό και άλλες πληροφορίες που τυχόν επιθυμείτε να μας κοινοποιήσετε. Οι πληροφορίες του ακινήτου σας σε περίπτωση Ανάθεσης δημοσιεύονται στον Ιστότοπο κατόπιν επικοινωνίας από την Εταιρεία και σύναψης σύμβασης μεσιτείας.
 • Για τη χρήση της Υπηρεσίας Εκτίμησης Ακινήτου θα επεξεργαστούμε τις πληροφορίες που καταχωρείτε στη σχετική φόρμα και συγκεκριμένα: Περιφέρεια, Νομός, πληροφορίες για το ακίνητο (Τύπος, κατηγορία, τ.μ., τιμή κ.ο.κ.), και φωτογραφίες του ακινήτου, καθώς και προσωπικά σας στοιχεία όπως ονοματεπώνυμο, e-mail, τηλέφωνό και άλλες πληροφορίες που τυχόν επιθυμείτε να μας κοινοποιήσετε.
 • Για να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία μέσω οποιασδήποτε φόρμας επικοινωνίας του Ιστοτόπου συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε το ονοματεπώνυμο που μας δηλώνετε, το e-mail, το τηλέφωνό σας και τις πληροφορίες που καταχωρείτε στο σχετικό πλαίσιο (Μήνυμα).
 • Όταν επικοινωνείτε με την Εταιρεία με οποιονδήποτε άλλο τρόπο (e-mail, τηλέφωνο κ.ο.κ.), συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία που δηλώνετε/καταχωρείτε.
 • Προσωπικά σας δεδομένα (όνομα προφίλ, σχόλια, επισημάνσεις και άλλες πληροφορίες που σας αφορούν και μας κοινοποιείτε εσείς) συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε κατά την επίσκεψή σας σε λογαριασμούς, προφίλ, σελίδες και κανάλια της Εταιρείας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Instagram, Linkedin, Google Maps κ.ο.κ.), όταν ακολουθείτε τους λογαριασμούς αυτούς, όταν εγγράφεστε ως συνδρομητές, όταν επικοινωνείτε μαζί μας και όταν κάνετε χρήση των επιλογών που οι ανωτέρω ιστότοποι προσφέρουν για να έρθετε σε επαφή μαζί μας, να υποβάλετε αιτήματα, ερωτήσεις, αξιολογήσεις κ.α.
 • Για την εγγραφή σας σε διαγωνισμούς της Εταιρείας, θα επεξεργαστούμε προσωπικά σας στοιχεία και πληροφορίες, τα οποία δύναται η Εταιρεία να αντλήσει από τον λογαριασμό και τη δραστηριότητά σας σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης (profile name, likes / shares / comments), εφόσον ο διαγωνισμός διοργανώνεται μέσω social media. Η Εταιρεία θα επεξεργαστεί στοιχεία των νικητών του διαγωνισμού (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail).
 • Αρχεία αναγνώρισης – «Cookies»: Η Εταιρεία επεξεργάζεται πληροφορίες που συλλέγονται μέσω των Cookies, καθώς και συναφών τεχνολογιών. Cookies εγκαθιστά ο ιστότοπος μας και τρίτοι. Για περισσότερες πληροφορίες για την έννοια – συλλογή και χρήση Cookies από το Dreaminvestment.gr διαβάστε την Πολιτική .

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ

Η Εταιρεία δεν συλλέγει ούτε ζητά να αποκτήσει πρόσβαση σε ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων (ευαίσθητα). Οι χρήστες του Ιστοτόπου οφείλουν να μην αποστέλλουν ηλεκτρονικά στην Εταιρεία δεδομένα ειδικών κατηγοριών, που αφορούν τους ίδιους ή τρίτους. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται έναντι του χρήστη / τρίτου ή των Αρχών για τυχόν ζημία του Υποκειμένου των Δεδομένων από τυχόν επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων, που οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη του Χρήστη κατά παράβαση της παρούσας απαγόρευσης.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Οι Υπηρεσίες απευθύνονται μόνο σε ενηλίκους. Απαγορεύεται η χρήση του Ιστοτόπου σε ανηλίκους. Η Εταιρεία δεν επεξεργάζεται δεδομένα ανηλίκων και θα διαγράψει αμέσως τα δεδομένα ανηλίκου εφόσον αντιληφθεί ή πληροφορηθεί ότι οποιοσδήποτε ανήλικος χρησιμοποιεί τον Ιστότοπο. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση έναντι οποιουδήποτε και για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τυχόν χρήση του Ιστοτόπου από ανήλικο. Την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη έχει ο γονιός / κηδεμόνας / επίτροπος / ασκών τη γονική μέριμνα και κάθε άλλος που έχει την ευθύνη για την επιμέλεια του προσώπου του ανηλίκου καθώς και ο ίδιος ο ανήλικος στις περιπτώσεις που ο νόμος προβλέπει.

ΑΡΧΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η Εταιρεία συλλέγει, αποθηκεύει και επεξεργάζεται Προσωπικά σας Δεδομένα κατά τρόπο νόμιμο και διαφανή για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν τα υποβάλει σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς.

Η Εταιρεία καταβάλει τις αναγκαίες προσπάθειες, ώστε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που διατηρεί και επεξεργάζεται να είναι πάντα ακριβή και επικαιροποιημένα αλλά και κατάλληλα και συναφή και να περιορίζεται η συλλογή και επεξεργασία στα απολύτως αναγκαία δεδομένα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά και στο αναγκαίο για τους σκοπούς αυτούς μέτρο.

Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα διατηρούνται υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας των Δεδομένων ή για εξυπηρέτηση άλλων νόμιμων σκοπών.

Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλειά τους, μεταξύ άλλων την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, διαρροή, υποκλοπή, καταστροφή ή φθορά, με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων.

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

– Η Εταιρεία επεξεργάζεται Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα κατόπιν συγκατάθεσής σας, όταν σας ζητά να δηλώσετε αν συναινείτε στην επεξεργασία (λ.χ. Διαγωνισμοί και προωθητικές ενέργειες).

– Η Εταιρεία επεξεργάζεται Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα και όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για να ληφθούν μέτρα κατ’ αίτηση του υποκειμένου των Δεδομένων πριν από τη σύναψη σύμβασης (λ.χ. επικοινωνία κατά το προσυμβατικό στάδιο από Χρήστες των Υπηρεσιών Ζήτηση/Ανάθεση/Εκτίμηση Ακινήτου).

– Ενδέχεται να επεξεργαστούμε Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα αν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση της Εταιρείας (λ.χ. έρευνες Δημοσίων Αρχών).

– Επεξεργαζόμαστε δεδομένα που αποστέλλουν στην Εταιρεία Χρήστες του Ιστοτόπου μέσω της διαθέσιμης φόρμας στην Υπηρεσία Ευκαιρίες Καριέρας όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την απόφαση σύναψης σύμβασης εργασίας με τον ενδιαφερόμενο Χρήστη.

– Επεξεργαζόμαστε Δεδομένα και όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει η Εταιρεία, τηρώντας τις προϋποθέσεις του νόμου (λ.χ. Cookies για την ομαλή λειτουργία του Ιστοτόπου,).

ΣΚΟΠΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα:

 • Όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες Ζήτηση / Ανάθεση Ακινήτου για να επικοινωνήσουμε μαζί σας ώστε να λάβουμε μεσιτική εντολή (δια της σύμβασης μεσιτείας) και είτε να σας υποδείξουμε ακίνητα είτε να προβάλουμε το ακίνητό σας μέσω του Ιστοτόπου μας και με άλλους τρόπους προς εύρεση αγοραστή/μισθωτή. Η προβολή των ακινήτων των Χρηστών διενεργείτε χωρίς δημοσίευση των στοιχείων τους.
 • Όταν χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία Εκτίμησης Ακινήτου, για να σας προσφέρουμε υπηρεσίες εκτίμησης του ακινήτου σας.
 • Όταν μας κοινοποιείτε δεδομένα μέσω φόρμας επικοινωνίας του Ιστοτόπου, τα επεξεργαζόμαστε είτε για να σας παρέχουμε κατά περίπτωση πληροφορίες για: i) συγκεκριμένο ακίνητο, ii) υπηρεσίες της Εταιρείας μας, είτε για να διερευνήσουμε την πιθανότητα πρόσληψής σας στην Εταιρεία μας για την κάλυψη των δημιουργούμενων θέσεων εργασίας (Ευκαιρίες Καριέρας).
 • Τα προσωπικά δεδομένα σας που συλλέγουμε μέσω e-mail, καθώς και μέσω οποιουδήποτε άλλου τρόπου επικοινωνίας, τα επεξεργαζόμαστε ώστε να απαντήσουμε σε αιτήματα και ερωτήσεις που υποβάλετε και να σας προσφέρουμε υποστήριξη για τις Υπηρεσίες.
 • Επεξεργαζόμαστε Δεδομένα που μας αποστέλλετε μέσω φόρμας επικοινωνίας για την κοινοποίησή τους σε συνεργάτες – αποδέκτες (Δικηγόροι, Ενεργειακοί Επιθεωρητές, Μηχανικοί, Αρχιτέκτονες, Φωτογράφοι, Σύμβουλοι κ.ο.κ.) ώστε να επικοινωνήσουν μαζί σας για την παροχή υπηρεσιών για τις οποίες έχετε εκδηλώσει ενδιαφέρον.
 • Στο πλαίσιο της διεξαγωγής διαγωνισμών από την Εταιρεία επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα σας για τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού / κλήρωσης, την ανάδειξη των νικητών και τη δημοσίευση των σχετικών αποτελεσμάτων. Τα προσωπικά δεδομένα των νικητών θα υποβληθούν σε επεξεργασία για την επικοινωνία και ενημέρωσή τους, καθώς και για την παροχή/παράδοση του δώρου σε αυτούς.
 • Προσωπικά σας δεδομένα συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε για να απαντήσουμε σε αιτήματα, ερωτήσεις, αξιολογήσεις που υποβάλετε κατά την επίσκεψή σας σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Instagram, Linkedin, Google Maps κ.ο.κ.), για τη διαχείριση των σελίδων μας, καθώς και για να αναλύσουμε την απήχηση των σελίδων αυτών στο καταναλωτικό κοινό. Προσωπικά δεδομένα των χρηστών social media που αλληλεπιδρούν με την Εταιρεία σε περιβάλλον κοινωνικής δικτύωσης, ενδέχεται να επεξεργαστούμε και στο πλαίσιο προώθησης των σελίδων / λογαριασμών μας και των Υπηρεσιών. Η επεξεργασία των δεδομένων που κοινοποιείτε σε αυτές τις σελίδες υπόκειται και στη σχετική πολιτική απορρήτου του κάθε μέσου κοινωνικής δικτύωσης.
 • Για πράξεις «άμεσης προώθησης», που περιλαμβάνουν οποιαδήποτε επικοινωνία της Εταιρείας για σκοπούς προώθησης των υπηρεσιών της μας στο πλαίσιο του νόμου. Σε αυτήν την περίπτωση ο παραλήπτης της επικοινωνίας ενημερώνεται σχετικώς αφού ληφθεί προηγουμένως η συγκατάθεσή του όπου χρειάζεται.
 • Η Εταιρεία, μπορεί, τηρώντας τις σχετικές διατάξεις του νόμου, να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη και για σκοπούς έρευνας της αγοράς και μάρκετινγκ, καθώς και για την εξυπηρέτηση εσωτερικών σκοπών της διοίκησης της Εταιρείας και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
 • Εταιρεία ενδέχεται να αποστέλλει στο e-mail του Χρήστη, σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του Ιστοτόπου, τα χαρακτηριστικά του, τις αναβαθμίσεις, βελτιώσεις, τροποποιήσεις των λειτουργιών του, αναγκαίες παραμετροποιήσεις / ρυθμίσεις και αλλαγές στους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου / Cookies του ιστοτόπου κ.ο.κ.
 • Η Εταιρεία επεξεργάζεται πληροφορίες που συλλέγονται με τη χρήση κατάλληλης τεχνολογίας (Cookies, analytics κ.ο.κ.), για τους σκοπούς που περιγράφονται στην Πολιτική .
 • Προσωπικά δεδομένα μπορεί να τύχουν επεξεργασίας για τη διεκδίκηση απαιτήσεων της Εταιρείας μας από συμβάσεις με τους χρήστες λόγω παραβίασης των Όρων Χρήσης ή/και του νόμου.

Η Εταιρεία συνεργάζεται με επιχειρήσεις τεχνικής υποστήριξης και στατιστικών αναλύσεων, προμηθευτές και παρόχους υπηρεσιών marketing, hosting κ.ο.κ., οι οποίοι επεξεργάζονται για λογαριασμό μας προσωπικά δεδομένα. Διαβιβάζουμε στους ανωτέρω συνεργάτες μας μόνο όσα προσωπικά σας δεδομένα είναι απαραίτητα για την παροχή της υπηρεσίας που έχουμε συμφωνήσει και αποκλειστικά για τους σκοπούς επεξεργασίας που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Εταιρεία παρέχει στα υποκείμενα των δεδομένων τα δικαιώματα που προβλέπονται στον νόμο και διευκολύνει την άσκησή τους. Συγχρόνως, παρέχουμε στα Υποκείμενα πλήρη πληροφόρηση για τα δικαιώματά τους. Συγκεκριμένα τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν τα εξής δικαιώματα:

 1. Δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων.
 2. Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα τους και συναφούς με την επεξεργασία και τα δικαιώματά τους, πληροφόρησης.
 3. Δικαίωμα να ζητούν τη διόρθωση των ανακριβών προσωπικών τους δεδομένων καθώς και τη συμπλήρωση ελλιπών προσωπικών δεδομένων τους.
 4. Δικαίωμα να ζητούν τη διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων.
 5. Δικαίωμα να ζητούν τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων.
 6. Δικαίωμα να λαμβάνουν τα προσωπικά τους δεδομένα ή/και να ζητούν να διαβιβαστούν τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας (δικαίωμα φορητότητας).
 7. Δικαίωμα να εκφράζουν την εναντίωσή τους στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων
 8. Δικαίωμα να μην υπόκεινται σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που τα αφορούν ή τα επηρεάζει σημαντικά με παρόμοιο τρόπο (δικαίωμα στην ανθρώπινη παρέμβαση).

Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας μπορείτε να στείλετε το αίτημά σας με ταχυδρομική επιστολή (συστημένη) στην εταιρεία DREAM INVESTMENT ΙΚΕ, Λεωφόρος Συγγρού 78 & Μάρκου Μπότσαρη 49, Τ.Κ. 11742 Αθήνα Αττική ή e-mail στο info@dreaminvestment.gr.

Η Εταιρεία θα απαντήσει εγγράφως (e-mail ή ταχυδρομική επιστολή) εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή του αιτήματος και την ταυτοποίηση του αιτούντος για τις ενέργειες στις οποίες προέβη κατόπιν λήψης του αιτήματος. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων. Η Εταιρεία ενημερώνει το υποκείμενο των δεδομένων για την εν λόγω παράταση εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, καθώς και για τους λόγους της καθυστέρησης.

Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται χωρίς κόστος για εσάς. Εάν τα αιτήματά σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η Εταιρεία μπορεί είτε: α) να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την ανακοίνωση ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας, ή β) να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημα.

Επιπλέον, σε περίπτωση άσκησης ενός ή περισσοτέρων από τα προαναφερθέντα δικαιώματα διόρθωσης, διαγραφής και περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας, τα σχετικά αιτήματα θα διαβιβάζονται επίσης σε οποιονδήποτε τρίτο παραλήπτη στον οποίο ενδέχεται να έχουν διαβιβασθεί τα προσωπικά δεδομένα στο πλαίσιο των σκοπών επεξεργασίας, εκτός εάν αυτό αποδεικνύεται ανέφικτο ή εάν συνεπάγεται δυσανάλογη προσπάθεια.

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα επηρεάστηκαν με οποιονδήποτε τρόπο, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εταιρεία DREAM INVESTMENT ΙΚΕ στο e-mail: info@dreaminvestment.gr. Είμαστε δίπλα σας ανά πάσα στιγμή, έτοιμοι να σας συνδράμουμε στην επίλυση του ζητήματος με τρόπο γρήγορο, δίκαιο και αποτελεσματικό. Επικουρικώς, αν το ζήτημά σας δεν επιλυθεί, την Εταιρεία,  μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στην οποία μπορείτε να υποβάλετε και σχετική καταγγελία: www.dpa.gr, Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ.: +30 210 6475600, e-mail: contact@dpa.gr.

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ

Θα σας παράσχουμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζεστε για να δηλώσετε την προηγούμενη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την Εταιρεία, για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς. Μπορείτε να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας, εύκολα και δωρεάν, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας, πριν την ανάκλησή της. Για περιπτώσεις που δεν σας παρέχεται η δυνατότητα αυτοματοποιημένης ανάκλησης της συγκατάθεσής σας, επικοινωνήστε με οποιονδήποτε τρόπο με την Εταιρεία και θα λάβετε κάθε αναγκαία πληροφορία για την επιθυμητή ανάκληση.

Πριν δηλώσετε τη συγκατάθεσή σας παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με το περιεχόμενό της.

Η δήλωση αποδοχής της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου, μέσω της συμπλήρωσης από εσάς σχετικού τετραγωνιδίου στις ιστοσελίδες του dreaminvestment.gr ή με άλλον παρόμοιο τρόπο, λογίζεται ως ελεύθερη δήλωση της συγκατάθεσής σας (όπου απαιτείται και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση) για τη συλλογή, επεξεργασία και περαιτέρω διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς που σχετίζονται με τη χρήση του Ιστοτόπου και των Υπηρεσιών, οι οποίοι αναλύονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Για τη χρήση των Υπηρεσιών του Ιστοτόπου είναι απαραίτητη η παροχή ορισμένων δεδομένων που σας ζητούμε. Η άρνησή σας να παράσχετε τα προσωπικά δεδομένα που σας ζητούνται, καθιστά αδύνατη, κατά περίπτωση την επικοινωνία με την Εταιρεία, τη χρήση από εσάς των Υπηρεσιών του Ιστοτόπου και την εξυπηρέτηση των σκοπών της επεξεργασίας που περιγράφονται ανωτέρω.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η Εταιρεία ενδέχεται να επιτρέπει την πρόσβαση στα δεδομένα σας, σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, για (i) τη συντήρηση / επισκευή των πληροφοριακών συστημάτων και εξοπλισμού (PC, servers, hardware) που υποστηρίζουν τη λειτουργία του Ιστοτόπου, καθώς και (ii) για την περαιτέρω ανάπτυξη και συντήρηση του Ιστοτόπου (development / support).

Στο πλαίσιο λειτουργίας του Ιστοτόπου, τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να κοινοποιηθούν από την Εταιρεία σε συνεργαζόμενες εταιρείες, προμηθευτές και παρόχους υπηρεσιών (π.χ. Διαφήμιση / Προώθηση, Cloud / hosting services). Για τον σκοπό αυτόν επιλέγονται κατάλληλοι Εκτελούντες την Επεξεργασία που παρέχουν επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, κατά τρόπο ώστε η επεξεργασία να πληροί τις απαιτήσεις του νόμου και να διασφαλίζεται η προστασία των δικαιωμάτων σας.

Ενδεικτικώς αποδέκτες των Δεδομένων ή/και εκτελούντες την επεξεργασία είναι: Google Inc. Πολιτική Απορρήτου Google: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί την υπηρεσία Google Analytics. Η Εταιρεία είναι από κοινού Υπεύθυνος Επεξεργασίας με τη Google Inc. για κάποιες από τις δραστηριότητες επεξεργασίας, ενώ για άλλες πράξεις επεξεργασίας η Google και η Εταιρεία είναι διακριτοί Υπεύθυνοι Επεξεργασίας.

Η Google καθορίζει αποφασιστικά ορισμένους από τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας των δεδομένων που συλλέγονται μέσω της τεχνολογίας της. Για κάθε επεξεργασία Δεδομένων αποκλειστικά για τους σκοπούς και κατά τον τρόπο που η Google καθορίζει, είναι μοναδικός Υπεύθυνος Επεξεργασίας. Ειδικότερα, η Google δύναται να χρησιμοποιεί ακόμα και μη ανώνυμα δεδομένα σας για δικούς της σκοπούς, όπως η κατάρτιση προφίλ και ο συσχετισμός με άλλα δεδομένα από λογαριασμούς χρηστών σε άλλες υπηρεσίες της. Η Επεξεργασία των Δεδομένων σας στο πλαίσιο της υπηρεσίας Google Analytics, είτε από την Εταιρεία, είτε από τη Google διενεργείται επί τη βάση της προηγούμενης συγκατάθεσής σας.

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Όταν εκδηλώνετε το ενδιαφέρον σας για υπηρεσίες που παρέχουν συνεργάτες της Εταιρείας (Νομικοί, Ενεργειακοί Επιθεωρητές, Μηχανικοί, Αρχιτέκτονες, Φωτογράφοι, Σύμβουλοι κ.ο.κ.), αποστέλλοντας δεδομένα σας και πληροφορίες μέσω της φόρμας επικοινωνίας, κοινοποιούμε τα δεδομένα σας (όνομα, e-mail, τηλέφωνο, πληροφορίες) στον αντίστοιχο κατά περίπτωση συνεργάτη μας ώστε να επικοινωνήσει μαζί σας για την παροχή της υπηρεσίας που χρειάζεστε.

Από την απόκτηση πρόσβασης στα Δεδομένα σας, κάθε ως άνω επιχείρηση – αποδέκτης καθίσταται Υπεύθυνος Επεξεργασίας, ως προς κάθε επεξεργασία Δεδομένων σας εκτός Ιστοτόπου, για την επικοινωνία κατά το προσυμβατικό στάδιο, τη διαπραγμάτευση και τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών μαζί σας, καθώς και για κάθε άλλον σκοπό επεξεργασίας που ο αποδέκτης καθορίζει, φέρει δε, όλες τις σχετικές ευθύνες και υποχρεώσεις σύμφωνα με το ως άνω αναφερόμενο Πλαίσιο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR, Ν. 4624/2019 κ.ο.κ.).

Η Εταιρεία δεν έχει υποχρέωση να γνωρίζει, δεν ενημερώνεται και δεν ευθύνεται για τη διατήρηση και επεξεργασία των δεδομένων του Χρήστη από τον Αποδέκτη εκτός Ιστοτόπου. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται έναντι των Χρηστών, των αρμοδίων ελεγκτικών Αρχών, του Κράτους και κάθε τρίτου για τυχόν πράξη ή παράλειψη του Αποδέκτη που συνιστά παραβίαση του Πλαισίου Προστασίας Δεδομένων.

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Εάν οι εκτελούντες την επεξεργασία είναι εγκατεστημένοι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (ειδικότερα εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου – E.O.X.), ή η επεξεργασία δεδομένων πρόκειται να γίνει εκτός Ε.Ε. τότε η διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σας γίνεται μόνο: i) σε χώρα για την οποία υφίσταται απόφαση επάρκειας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή ii) εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία έχει παράσχει κατάλληλες εγγυήσεις και υπό την προϋπόθεση ότι υφίστανται εκτελεστά δικαιώματα και αποτελεσματικά ένδικα μέσα για τα υποκείμενα των δεδομένων ή iii) σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται στον νόμο.

ΤΟΠΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα που καταχωρείτε στον Ιστότοπο διατηρούνται σε server εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διατηρούμε προσωπικά σας δεδομένα και σε υπολογιστικά συστήματα της Εταιρείας. Πληροφορίες που συλλέγει η Εταιρεία μέσω του Ιστοτόπου, αποθηκεύονται κατά περίπτωση και σε Data Centers άλλων συνεργαζόμενων επιχειρήσεων (Google).

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Όλα τα προσωπικά δεδομένα τηρούνται για προκαθορισμένο και περιορισμένο διάστημα, ανάλογα με το σκοπό επεξεργασίας, με το πέρας του οποίου, τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα διαγράφονται από τις βάσεις δεδομένων μας.

Συγκεκριμένα, εφόσον δεν υφίσταται άλλος νόμιμος λόγος διατήρησης:

– Τα δεδομένα που καταχωρείτε ώστε να καταρτίσετε σύμβαση (μεσιτείας, εκτίμησης ακινήτου) με την Εταιρεία διατηρούνται, εφόσον καταρτιστεί η σύμβαση, για όσο χρόνο είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της σύμβασής μας και σε κάθε περίπτωση για όσο χρόνο προβλέπει η φορολογική νομοθεσία (π.χ. χρόνος τήρησης νομίμων παραστατικών και συμφωνητικών).

– Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγουμε μέσω οποιουδήποτε τρόπου μη δημόσιας επικοινωνίας με την Εταιρεία, για χρονικό διάστημα ενός έτους από την ολοκλήρωση της επικοινωνίας μας.

– Διατηρούμε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα που κοινοποιείτε κατά την αλληλεπίδρασή σας με λογαριασμούς / σελίδες / προφίλ της Εταιρείας σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για όσο χρόνο συνδέεστε με οποιονδήποτε τρόπο με αυτούς τους λογαριασμούς / σελίδες / προφίλ / κανάλια (like / follow / subscribe) ή για όσο παραμένουν στοιχεία της δραστηριότητάς σας (αναρτήσεις σας σε σελίδα της Εταιρείας, σχόλια σε αναρτήσεις κ.ο.κ.) στην εκάστοτε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

– Διατηρούμε τα δεδομένα που συλλέγουμε στο πλαίσιο διαγωνισμών μέχρι την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού για τον οποίο συλλέχθηκαν και την απόδοση των δώρων στους νικητές.

– Οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω Cookies διατηρούνται για χρονικό διάστημα που καθορίζεται αναλόγως της φύσης τους και του σκοπού για τον οποίο χρησιμοποιούνται ή συλλέγονται. Περισσότερα στην Πολιτική Cookies.

Η Εταιρεία δεν αποθηκεύει και δεν διατηρεί αρχείο με στοιχεία που καταχωρεί ο Χρήστης κατά τη χρήση Υπηρεσιών για την αναζήτηση ακινήτου, τον υπολογισμό δανείου και πληρωμών και δεν συνδυάζει τα στοιχεία αυτά με επιγραμμικά αναγνωριστικά στοιχεία ταυτότητας και άλλες πληροφορίες ώστε να δημιουργηθεί προφίλ Χρήστη και να αναγνωριστεί η ταυτότητά του.

Ο χρόνος που τα Προσωπικά σας Δεδομένα μπορεί να διατηρηθούν από την Εταιρεία καθορίζεται προσθέτως από τις σχετικές υποχρεώσεις της Εταιρείας που προβλέπονται στην κείμενη Νομοθεσία (φορολογική κλπ) και τις προβλέψεις του νόμου για τη μέγιστη περίοδο διατήρησής τους.

Σε περίπτωση δικαστικής αντιδικίας σας με την Εταιρεία τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται σε κάθε περίπτωση μέχρι την αμετάκλητη λήξη της εκκρεμοδικίας, κατόπιν, δε, για την εκτέλεση των αποφάσεων. Εφόσον υπάρχουν νομικές αξιώσεις / απαιτήσεις αστικής φύσης της Εταιρείας από σύμβαση ή τον νόμο, η Εταιρεία δύναται να τηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα μέχρι τη συμπλήρωση του κατά το νόμο χρόνου της παραγραφής όλων των αξιώσεών της έναντι υμών, κατόπιν, δε, για λόγους πρότασης σε συμψηφισμό.

ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΕΥΘΥΝΗ

Πρωταρχικό μέλημα της Εταιρείας είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών με σεβασμό στα δικαιώματα, τις θεμελιώδεις ελευθερίες, την ιδιωτική ζωή, καθώς και στο απόρρητο της επικοινωνίας των Χρηστών, γι’ αυτό και λαμβάνουμε όλα τα πρόσφορα και αναγκαία μέτρα στα πλαίσια του νόμου, υιοθετώντας σύγχρονες τεχνολογικές διαδικασίες, προηγμένο τεχνικό εξοπλισμό και λογισμικό, ήδη από τον σχεδιασμό των συστημάτων μας και εξ ορισμού.

Η Εταιρεία φροντίζει για τη διασφάλιση της εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα δεδομένα σας. Συνεπώς, μόνο οι αρμόδιοι υπάλληλοι της Εταιρείας και οι συνεργαζόμενοι «Εκτελούντες την Επεξεργασία» επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα.

Η Εταιρεία υιοθετεί τις πλέον σύγχρονες μεθόδους ασφάλειας και προστασίας από κακόβουλο λογισμικό και εξασφαλίζει την προστασία των δεδομένων σας από ανεξουσιοδότητη πρόσβαση και επεξεργασία. Ο Ιστότοπος χρησιμοποιεί πιστοποιητικό SSL για την ασφαλή κρυπτογράφηση και μετάδοση πληροφοριών.

Η Εταιρεία θεωρεί ότι ο Χρήστης που καταχωρεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στον Ιστότοπο είναι το πρόσωπο που αφορούν τα δεδομένα αυτά. Η Εταιρεία δεν δύναται, ούτε υποχρεούται να επαληθεύσει την ταυτότητα του καταχωρούντος τα δεδομένα, ως εκ τούτου ουδεμία ευθύνη φέρει για την καταχώρηση, ο, δε, Χρήστης που προβαίνει στην καταχώρηση ευθύνεται για τυχόν ψευδή, ανεξουσιοδότητη ή/και παράνομη καταχώρηση τόσο απέναντι στην Εταιρεία όσο και απέναντι στο υποκείμενο των δεδομένων.

H Εταιρεία δεν ευθύνεται για κινδύνους που απειλούν την ασφάλεια / προστασία των προσωπικών δεδομένων σας στο ηλεκτρονικό περιβάλλον του Ιστοτόπου, οι οποίοι βρίσκονται έξω από τη σφαίρα ελέγχου και επιρροής της, καθώς και για κινδύνους που οφείλονται σε πράξη ή παράλειψη τρίτου, σε λόγους ανωτέρας βίας ή τυχηρά γεγονότα.

Σε περίπτωση παραπομπής των Χρηστών σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners, frames) στο dreaminvestment.gr, η Εταιρεία δεν ευθύνεται για την προστασία των δεδομένων των χρηστών σε αυτούς τους διαδικτυακούς τόπους. Την ευθύνη για το περιεχόμενο, τις πληροφορίες, την ασφάλεια των επισκεπτών και προστασία των προσωπικών δεδομένων τους και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών φέρουν ακέραια οι κάτοχοι, διαχειριστές και δικαιούχοι αυτών των δικτυακών τόπων, τους οποίους επισκέπτεται με δική του ευθύνη ο Χρήστης.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Για κάθε διαφορά σας με την Εταιρεία, σχετικά με την Παρούσα Πολιτική, τη χρήση του Ιστοτόπου και των Υπηρεσιών, είμαστε πρόθυμοι να σας ακούσουμε και να επιλύσουμε άμεσα κάθε πρόβλημα με σεβασμό στα δικαιώματά σας.

Στις διαφορές που ανακύπτουν σχετικά με την Παρούσα Πολιτική και κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο λειτουργίας του Ιστοτόπου, εφαρμοστέο δίκαιο, είναι το δίκαιο του Ελληνικού κράτους όπως συμπληρώνεται από τις σχετικές διατάξεις της κείμενης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας και τις οδηγίες, κατευθυντήριες γραμμές, αποφάσεις και γνωμοδοτήσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.).

Για όλες τις ενέργειες ή νομικές διαδικασίες που προκύπτουν ή σχετίζονται με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, την ισχύ της, την εφαρμογή, την εκπλήρωση ή παραβίαση ή το περιεχόμενό της, αρμόδια είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια, των οποίων την δικαιοδοσία αναγνωρίζετε αμετάκλητα.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η Εταιρεία μπορεί οποτεδήποτε να ενημερώσει ή τροποποιήσει την Πολιτική Απορρήτου, προκειμένου να ανταποκρίνεται σε τυχόν αλλαγές στη λειτουργία του παρόντος Ιστοτόπου, στις υπηρεσίες που προσφέρει και στις διατάξεις του νόμου. Οι τροποποιήσεις θα αναρτώνται σε αυτήν την ιστοσελίδα. Τελευταία Ενημέρωση της Πολιτικής: 01/06/2022.

 

 

 

 • Σύνθετη Αναζήτηση

  Περισσότερες επιλογές αναζήτησης
 • Υπολογιστής Δανείου

Συγκρίνετε τις καταχωρήσεις