Τα αποτελέσματα αναζήτησης

Εκτίμηση Ακινήτου

Ως πιστοποιημένοι εκτιμητές εγγεγραμμένοι στο μητρώο του υπουργείου οικονομικών, παρέχουμε ολοκληρωμένες εκθέσεις εκτιμήσεων ακινήτων (οικιστικά, επαγγελματικά, γης) σε όλη την Αττική.

Εκπονούνται εκτιμήσεις για έρευνα αγοράς και πώλησης ακινήτου, για δικαστική χρήση, για κληρονομικές υποθέσεις, για σκοπούς δανεισμού τραπεζών, για αποτίμηση ασφαλιστέας αξίας και για αποτίμηση επενδυτικής αξίας. 

Η πολυετής εμπειρία στο αντικείμενο μας, μας επιτρέπει να έχουμε άμεση, ταχύτατη και υπεύθυνη Εκτίμηση Ακινήτου.

Εκτιμήσεις για Έρευνα Αγοράς & Πώληση Ακινήτων

Οι εκτιμήσεις για έρευνα αγοράς και πώλησης ακινήτων είναι μια από τις πιο σημαντικές υπηρεσίες για οποιονδήποτε ενδιαφέρεται για πιθανή αγορά ή πώληση ενός ακινήτου. 

Οι εκτιμήσεις για έρευνα αγοράς και πώλησης ακινήτων περιλαμβάνουν την πλήρη καταγραφή των χαρακτηριστικών (επιφάνεια, ιδιοκτησιακό καθεστώς, νομιμότητα, θέση, τοποθεσία, προσανατολισμός, κατάσταση, συντήρηση-φθορές, ηλικία κ.λπ) ενός ακινήτου, των όποιων πλεονεκτημάτων ή αδυναμιών αυτού, συγκριτικά με τα υπόλοιπα ακίνητα της περιοχής, και τα τρέχοντα οικονομικά δεδομένα της αγοράς ακινήτων, τα οποία μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την αγοραία αξία ακόμη και τον χρόνο πώλησης του.

Κυριότερος σκοπός μιας εκτίμησης για έρευνα αγοράς και πώλησης ακινήτων είναι ο προσδιορισμός ενός εύλογου τιμήματος, που σχετίζεται είτε για την αγορά ή πώληση ενός ακινήτου, είτε για την μίσθωση ή την εκμίσθωσή του.

Ο χρόνος πώλησης ενός ακινήτου εξαρτάται άμεσα από την τιμή του. 

Οι εκτιμήσεις για έρευνα αγοράς και πώληση ακινήτων αποτελούν μια ιδιαίτερα σημαντική διαδικασία, καθώς αν η τιμή πώλησης καθοριστεί σε επίπεδα υψηλότερα από την πραγματική αξία του, το ακίνητο θα καθυστερήσει να πωληθεί.

Οι εκτιμήσεις για έρευνα αγοράς και πώληση ακινήτων σκοπεύουν στην βέλτιστη ενημέρωση κάθε πωλητή ή αγοραστή ακινήτων πριν την λήψη οποιασδήποτε απόφασης.

Σκοπός του εκτιμητή ακινήτων στις εκτιμήσεις για έρευνα αγοράς και πώληση ακινήτων, είναι ο προσδιορισμός με ακρίβεια των κρίσιμων παραμέτρων για το εκτιμώμενο ακίνητο και της περιοχής μελέτης, καθώς και ο προσδιορισμός ενός λογικού χρηματικού ανταλλάγματος σύμφωνα με την κατάσταση της αγοράς την δεδομένη χρονική στιγμή.

Οι εκτιμήσεις για έρευνα αγοράς και πώληση ακινήτου πραγματοποιούνται για διάφορες κατηγορίες ακινήτων όπως κατοικίες, καταστήματα, γραφεία, βιομηχανικούς και βιοτεχνικούς χώρους, αποθήκες, οικόπεδα, αγροτεμάχια κ.λπ.

Οι εκτιμήσεις για έρευνα αγοράς και πώληση ακινήτου απευθύνονται είτε σε πιθανούς αγοραστές πριν προβούν στην αγοροπωλησία είτε σε πιθανούς πωλητές πριν διαθέσουν κάποιο ακίνητο της ιδιοκτησίας τους προς πώληση.

Εκτιμήσεις για Δικαστική Χρήση

Οι εκτιμήσεις για δικαστική χρήση αποσκοπούν στην ορθή εκτίμηση ενός ακινήτου με στόχο την αντιμετώπιση των αμφισβητήσεων κατά την διάρκεια ενός δικαστικού αγώνα, ενώ πολλές φορές αποτελούν και αντικείμενο διαιτησίας για αποζημιώσεις που οφείλει το Δημόσιο ή άλλος συνιδιοκτήτης ή ακόμα και ένας πιστωτής.

Σε περιπτώσεις απαλλοτριώσεων, η εκτίμηση αγοραίας αξίας, προβλέπεται πριν και μετά τις απαλλοτριώσεις για τον υπολογισμό της αποζημίωσης από το Δημόσιο.

Σε περιπτώσεις περί ρύθμισης οφειλών για υπερχρεωμένα νοικοκυριά είναι απαραίτητη η εκτίμηση του ακινήτου από πιστοποιημένο εκτιμητή, προκειμένου να επιτευχθεί έγκυρο και δίκαιο αποτέλεσμα.

Η εκτίμηση του αγοραίου μισθώματος είναι σημαντική στην περίπτωση που είτε ο μισθωτής είτε ο εκμισθωτής προσφύγουν στο δικαστήριο για την επίλυση των μισθωτικών τους διαφορών, προκειμένου να επιτευχθεί αναπροσαρμογή του μισθώματος, καθώς η αρχική μίσθωση είχε συναφθεί με διαφορετικούς όρους, από αυτούς που ισχύουν σήμερα.

Οι εκτιμήσεις για δικαστική χρήση πραγματοποιούνται για πληθώρα περιπτώσεων, όπου προσδιορίζεται το ύψος της αξίας ακινήτων προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις σχετικά με τις αντίστοιχες δικαστικές διενέξεις.

Σκοπός του εκτιμητή ακινήτων στις εκτιμήσεις για δικαστική χρήση, είναι ο προσδιορισμός με ακρίβεια των κρίσιμων παραμέτρων για το εκτιμώμενο ακίνητο και της περιοχής μελέτης, και ο προσδιορισμός της ορθής αγοραίας αξίας του υπό μελέτη ακινήτου, για τη αντιμετώπιση πάσης φύσεως αμφισβητήσεων που απαιτούν οι δικαστικοί αγώνες.

Οι εκτιμήσεις για δικαστική χρήση αποτελούν μια υπηρεσία που σχετίζεται και πραγματοποιείται για περιπτώσεις όπως αντιδικίες, δικαστικές διενέξεις, διανομές, απαλλοτριώσεις, ρυμοτομήσεις, αποζημιώσεις, ανταλλαγές, αμφισβητήσεις, διαιτησίες, ρύθμιση οφειλών για υπερχρεωμένα νοικοκυριά κ.α.

Εκτιμήσεις για κληρονομικές υποθέσεις

Οι εκτιμήσεις για κληρονομικές υποθέσεις σχετίζονται με ζητήματα κληρονομιάς όπου απασχολούν πολύ συχνά τα μέλη μιας οικογένειας, ενώ πολλές φορές αποτελούν και αιτία παρεξηγήσεων μεταξύ των ανθρώπων, καθώς μπορεί να δημιουργηθεί εύκολα το αίσθημα  της αδικίας σε κάποιο
μέλος της οικογένειας.

Οι εκτιμήσεις για κληρονομικές υποθέσεις αποτελούν μια εγγυημένη και άρτια από τεχνικής άποψης προσέγγιση της αξίας ενός ακινήτου.

Με τις εκτιμήσεις για κληρονομικές υποθέσεις διευκολύνεται το έργο του διαμερισμού της κληρονομιάς δίκαια και ισόποσα.

Οι εκτιμήσεις για κληρονομικές υποθέσεις αποτελούν μια σταθερή βάση σε περιπτώσεις κληρονομιάς και διαμερισμού της περιουσίας.

Παράδειγμα εφαρμογής των εκτιμήσεων για κληρονομικές υποθέσεις είναι ο διαμερισμός της περιουσίας από έναν γονέα στα παιδιά του χωρίς να δημιουργία το αίσθημα το αδικίας σε κάποιο από αυτά είτε η ξαφνική απώλεια ενός μέλους της οικογένειες χωρίς το ίδιο να έχει διευθετήσει όπως αυτό θεωρεί δίκαια τα κληρονομικά του στοιχεία.

Προκειμένου να αποφευχθούν διαμάχες μεταξύ των κληρονόμων, οι οποίες δεν επιλύονται με καλή θέληση μεταξύ αυτών, ακολουθείται η διαδικασία είτε της διαμεσολάβησης, είτε της εκτίμησης της αγοραίας αξίας του ακινήτου.

Σκοπός του εκτιμητή ακινήτων στις εκτιμήσεις για κληρονομικές υποθέσεις είναι η ορθή εκτίμηση ενός ακινήτου σύμφωνα με τα οικονομικά δεδομένα της αγοράς σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο, με σκοπό την αντιμετώπιση μιας διαφωνίας και μιας διαμάχης ως προς την αξία του ακινήτου.

Οι εκτιμήσεις για κληρονομικές υποθέσεις απευθύνονται σε ιδιώτες που προσπαθούν να διαχωρίσουν περιουσιακά τους στοιχεία και πραγματοποιούνται για ακίνητα διαφόρων τύπων.

Εκτιμήσεις για Επενδύσεις

Ανάλογα με τις οικονομικές συνθήκες, οι επενδυτές αναζητούν διαρκώς κερδοφορία και διασπορά επενδύσεων συνδυάζοντας ισχυρές και ενεργές καθώς και ανακάμπτουσες αγορές, όσον αφορά την τοποθεσία και το είδος της ιδιοκτησίας.

Οι εκτιμήσεις για επενδύσεις, σχετίζονται με τον προσδιορισμό της αξίας του ακινήτου η οποία θα αποκτηθεί από τους συγκεκριμένους επενδυτές.

Οι επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία είναι παρόμοιες με τις επενδύσεις στις κεφαλαιακές αγορές.

Προκειμένου να κάνουν πετυχημένες επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία, οι επενδυτές θα αξιολογήσουν την αξία των ακινήτων που αγοράζουν κάνοντας υποθέσεις για το μελλοντικό ενδεχόμενο κέρδος των επενδύσεων, είτε μέσω αποτίμησης των ακινήτων, είτε μέσω εισοδημάτων από ενοίκια ή με τον συνδυασμό τους.

Ως εκ τούτου, οι υποθέσεις των επενδυτών για την κερδοφορία των παγίων και την ικανότητα κεφαλαιακού κέρδους, σε συνδυασμό με την αναμενόμενη περίοδο διακράτησης και των ειδικών απαιτήσεων για την απόδοση της επένδυσης, θα είναι το κλειδί για τον προσδιορισμό της επενδυτικής αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου.

Οι εκτιμήσεις για επενδύσεις εφαρμόζονται σε διάφορες κατηγορίες επενδυτικών ακινήτων όπως:

 • Ακίνητα που κατέχονται ως επένδυση, όπου συνήθως περιλαμβάνουν ακίνητα των οποίων έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή και τα οποία κατέχονται με στόχο τη μίσθωσή τους, παράγοντας εισόδημα από μισθώματα για τα οποία γίνεται διαπραγμάτευση με τρίτους σε συνήθη συναλλακτική κίνηση.
 • Ακίνητα που βρίσκονται σε φάση ανάπτυξης, όπου περιλαμβάνουν ακίνητα που έχουν αποκτηθεί κενά με στόχο τη γρήγορη μίσθωσή τους σε τρίτους σε συνήθη συναλλακτική κίνηση, ανεξαρτήτως αν χρειάζονται εργασίες επισκευής ή βελτίωσης.
 • Εκτός από τα ακίνητα όπου ήδη πραγματοποιούνται εργασίες, η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει και κάθε ακίνητο όπου επίκειται η έναρξη εργασιών, για το οποίο έχουν ληφθεί όλες οι άδειες και εγκρίσεις και έχει υπογραφεί η σύμβαση κατασκευής.
 • Ακίνητα που κατέχονται για μελλοντική ανάπτυξη, περιλαμβάνουν όσα αποκτούνται με την πρόθεση μελλοντικής τους εκ νέου ανάπτυξης (με ή χωρίς άλλα ακίνητα που δεν έχουν ακόμα αγοραστεί) και τα οποία δεν ανήκουν σε καμία από τις προηγούμενες κατηγορίες.
 • Επενδυτικά ακίνητα για χρήση από τον ιδιοκτήτη, όπου μπορεί να ζητηθεί στους εκτιμητές να συμβουλέψουν τους αγοραστές ως προς το τίμημα το οποίο πρέπει να καταβάλουν για να αποκτήσουν ακίνητα που στη συνέχεια θα χρησιμοποιήσουν οι ίδιοι. Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει την αγορά ακινήτων αναψυχής όπως ξενοδοχεία, πάρκα αναψυχής, κ.λπ.

Εκτιμήσεις για δανεισμό

Οι εκτιμήσεις για δανεισμό απευθύνονται είτε σε δανειοδοτικούς οργανισμούς που βασίζονται σε έγκυρες εκτιμήσεις κατά τη χορήγηση δανείων είτε σε δανειολήπτες, εν όψει της σύναψης ενός νέου δανείου.

Οι δανειοδοτικοί οργανισμοί ζητούν εκτιμήσεις, εκτός από τους προφανείς λόγους εμπορικής σύνεσης κατά τη χορήγηση δανείων, αλλά και λόγω των κανόνων, οι οποίοι θεσπίστηκαν με τη Συμφωνία της Βασιλείας ΙΙΙ, που διέπουν τα χρηματοπιστωτικά τους σχήματα, όπως εφαρμόζονται στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην ΕΕ σύμφωνα με την Οδηγία 2013/36 περί Κεφαλαιακών Απαιτήσεων και τον Κανονισμό (EU 575/2013) του Ευρωκοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 για τις προφανείς απαιτήσεις χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και τις εταιρίες επενδύσεων.

Σκοπός του εκτιμητή στις εκτιμήσεις για δανεισμό, εκτός από τον προσδιορισμό της αξίας, είναι να δώσει, αν αυτό απαιτείται, συμβουλές για το ακίνητο και τους κινδύνους που αφορούν το συγκεκριμένο τομέα.

Συνήθως είναι αρμοδιότητα του δανειστή να εκτιμά τον κίνδυνο που συνδέεται με την οικονομική κατάσταση του δανειζόμενου ή με το πλαίσιο της συνολικής γεωγραφικής θέσης, της τομεακής επιρροής και του ίδιου του πελάτη.

Ο εκτιμητής θα πρέπει να συμβουλεύει για όλα τα ρίσκα που συνδέονται με το υπό εκτίμηση ακίνητο.

Οι εκτιμήσεις για δανεισμό απαιτούν υψηλό βαθμό αξιοπιστίας, και για αυτό θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψιν τα διεθνώς αναγνωρισμένα εκτιμητικά πρότυπα.

Οι εκτιμήσεις για δανεισμό έχουν ευρύ πεδίο εφαρμογής και συνήθως απευθύνονται:

Σε ιδρύματα και άλλους φορείς που δανείζουν χρήματα με βάση εκτιμήσεις ακινήτων και όπου ο
σκοπός της εκτίμησης σχετίζεται με δάνεια, υποθήκες ή ομόλογα.

Σε δανειολήπτες, πριν και ενόψει της σύναψης νέου δανείου, της παράτασης δανείου ή πρόσθετου δανείου. Επίσης, εφαρμόζεται σε ανάλογες περιπτώσεις όπου ένας δανειστής με εξασφάλιση εξετάζει αν θα προβεί σε ανάκτηση (της εξασφάλισης) ή θα διορίσει εκκαθαριστή σε περίπτωση χρεωκοπίας ή/και έχουν δοθεί εντολές για την  διάθεση του ακινήτου.

Οι κατηγορίες γηπέδων και ακινήτων για τις οποίες πραγματοποιούνται συνήθως εκτιμήσεις για δανεισμό είναι:

 • Επενδυτικά ακίνητα, που παράγουν εισόδημα και εκτιμώνται μεμονωμένα, χρησιμοποιώντας ως βάση την αγοραία αξία ή την αξία ενυπόθηκου δανεισμού, λαμβάνοντας υπόψη το μελλοντικό εισόδημα από το ακίνητο και την απόδοση. Σε περίπτωση χαρτοφυλακίου, μπορεί να γίνει εκτίμηση και να εκπονηθεί αντίστοιχη έκθεση ως αποτίμηση της τρέχουσας αξίας του σχετικού ακινήτου σαν να επρόκειτο να πωληθεί ως μέρος ενός επενδυτικού χαρτοφυλακίου, έτσι ώστε να αντικατοπτρίζεται η απομείωση ή προσαύξηση της αγοράς που εφαρμόζεται.
 • Ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα, όπου πρέπει να εκτιμώνται με βάση την Αγοραία Αξία ή την Αξία Ενυπόθηκου Δανεισμού, σαν να ήταν κενά και διαθέσιμα προς μίσθωση ή προς πώληση, ανεξαρτήτως του πιθανού κόστους της διαδικασίας προώθησης ή μίσθωσης του ακινήτου. Ωστόσο, οι παραπάνω παραδοχές γενικώς δεν τυγχάνουν εφαρμογής σε μονοκατοικίες που θεωρούνται διαθέσιμες για κατοχή κατά την περίοδο μεταβίβασης.
 • Ακίνητα ανάπτυξης, όπου συνήθως απαιτούνται συμβουλές αναφορικά με τα γήπεδα ανάπτυξης ή τα γήπεδα και τα κτήρια σε στάδιο ανάπτυξης, και η εκτίμηση εξαρτάται από το αν ο δανειστής θα προκαταβάλει κεφάλαια μόνο αφού έχει εκδοθεί η σχετική οικοδομική άδεια και από το αν ο δανειστής σκοπεύει να χρηματοδοτήσει την αγορά του γηπέδου ή/και την επακόλουθη ανάπτυξη. Στην τελευταία περίπτωση, απαιτείται η τρέχουσα αξία της προτεινόμενης ανάπτυξης ως ολοκληρωμένης.
 • Ακίνητα που συνήθως εκτιμώνται με βάση την εμπορική τους δυναμική, όπου περιλαμβάνονται ξενοδοχεία, μπαρ, ιδιωτικά θεραπευτήρια και κέντρα υγείας καθώς και τα περισσότερα είδη εγκαταστάσεων αναψυχής. Συνήθως εκτιμώνται με βάση την προσεκτική αποτίμηση του διατηρήσιμου επιπέδου καθαρού εισοδήματος που προκύπτει από τα λογιστικά στοιχεία ή από προβλέψεις. Εξαιρείται κάθε ειδική φήμη που οφείλεται σε έναν επιχειρηματία με εξαιρετικά, άνω του μέσου όρου, διοικητικά προσόντα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο δανειστής πρέπει να ενημερωθεί για τη σημαντική διαφορά αξίας που θα προκύψει μεταξύ μιας λειτουργούσας επιχείρησης και μιας που, για παράδειγμα, της έχουν αφαιρεθεί ή κινδυνεύουν να της αφαιρεθούν οι άδειες πιστοποιητικά, οι συμφωνίες ή άδειες franchise ή όταν άλλα περιστατικά μπορεί να μειώσουν τη μελλοντική οικονομική απόδοσή της.
 • Πάγια στοιχεία με μειούμενη αξία (Wasting Assets) – Πάγια στοιχεία – ορυχεία, όπου η εκτίμηση, όταν η χρήση αυτών των πάγιων στοιχείων επιτρέπεται για την εξασφάλιση δανείων, θα πρέπει να αντανακλά τις πολύ ειδικές πτυχές αυτών των στοιχείων.
 • Όταν προτείνεται ένα δάνειο, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη διάρκεια και τα χρηματοοικονομικά χαρακτηριστικά του δανείου, συμπεριλαμβανομένων των τόκων και των ημερομηνιών αποπληρωμής του κεφαλαίου, αφού σχετίζονται με τη διάρκεια ζωής του παγίου στοιχείου με μειούμενη αξία, καθώς και το
  προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα για την εξόρυξή του ή την παραγωγική του χρήση. Καθώς μια τέτοια ανάλυση απαιτεί αρκετές παραδοχές με την ανάγκη να ληφθούν υπόψη εξελίξεις που είναι δύσκολο να προβλεφθούν, τα πάγια στοιχεία για εκμετάλλευση μεταλλευμάτων καθώς και άλλα πάγια στοιχεία με μειούμενη αξία δεν αποτελούν κατηγορία παγίων στοιχείων που προτιμούν οι δανειστές.

Εκτιμήσεις για Ασφαλιστική Αξία

Οι εκτιμήσεις για ασφαλιστική αξία πραγματοποιούνται με σκοπό την αποτίμηση της ασφαλιστέας αξίας και του κόστους ζημιών ή απωλειών ακινήτων.

Η εφαρμογή δεν λαμβάνει υπόψη λεπτομερείς νομικούς ή ειδικούς εθνικούς κανονισμούς ή ειδικούς περιορισμούς που τίθενται από την ασφαλιστική εταιρία.

Ο ρόλος του εκτιμητή σε εκτιμήσεις για ασφαλιστική αξία, είναι να αποτιμήσει το κόστος της επισκευής ζημιών ή κατεστραμμένων κτηρίων ή ακινήτων προκειμένου να καθοριστεί το ποσό με το οποίο ο ασφαλισμένος θα πρέπει να αποζημιωθεί σε περίπτωση ζημιάς ή καταστροφής. Εκτός και αν το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ρητά αφαιρεί την μέγιστη ευθύνη του ασφαλιστή, ο περιορισμός της αποζημίωσης θα είναι το ασφαλιζόμενο ποσό, αν και αυτό μπορεί να μην αντιστοιχεί στην πλήρη αποζημίωση.

Σε περίπτωση ολικής ζημίας, οι ασφαλιστές θα καταβάλουν μόνο, ως μέγιστο ποσό, το ασφαλισμένο ποσό. Κατά συνέπεια, είναι σημαντικό το ποσό αυτό να εξετάζεται με προσοχή και τακτικά. Παρόλα αυτά, δεν αποτελεί έργο του εκτιμητή ο προσδιορισμός των περιορισμών του συμβολαίου. Σε περίπτωση μερικής ζημίας (όπου καταστρέφεται μόνο μέρος του κτηρίου), οι ασφαλιστές συμβατικά θα καταβάλουν, ως μέγιστο ποσό, το ποσό που αντιστοιχεί στο ασφαλισμένο ποσό ως ποσοσό της κατάλληλης ασφαλισμένης αξίας, όπως ισχύει στην πολιτική ασφάλισης.

Ο εκτιμητής θα αποτιμήσει το κόστος ανακατασκευής και συνεπώς θα συνεισφέρει στον καθορισμό της αναλογία της ασφαλιστέας αξίας.

Στις εκτιμήσεις για ασφαλιστική αξία, ο εκτιμητής πρέπει να συγκεντρώσει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και να διενεργήσει όλες τις αυτοψίες που θεωρεί απαραίτητες, προφανώς εντός ορίων και σε συμφωνία με την ασφαλιστική εταιρία. Αυτό συνεπάγεται ότι ο εκτιμητής πρέπει να αποκτήσει συγκεντρώσει συμπληρωματικές πληροφορίες, όπου απαιτείται, όταν η εξειδικευμένη γνώση του είναι περιορισμένη. Ως παραδείγματα αναφέρονται η εξειδίκευση σε στατικούς υπολογισμούς, ειδικές τεχνικές εγκαταστάσεις, γεωτεχνικές έρευνες, ιστορικά κτήρια, έργα τέχνης, ειδικά αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά κ.τ.λ.

Οι εκτιμήσεις για ασφαλιστική αξία εφαρμόζονται συνήθως για την αποτίμηση από έναν εκτιμητή της ασφαλιστέας αξίας κτηρίων για να αξιολογηθεί η ευθύνη ενός ασφαλιστή κτηρίων σε περίπτωση που αυτά υποστούν ζημίες ή καταστραφούν. Δεν εξετάζει άλλα είδη ασφάλισης που μπορεί να χρειάζονται έναντι άλλων κινδύνων που προκύπτουν από αυτή τη ζημία ή καταστροφή ή τη συνεπαγόμενη διακοπή της επιχειρηματικής δραστηριότητας ή άλλες ασφαλιστικές καλύψεις που συνήθως χρειάζονται όσοι διαχειρίζονται ακίνητα.

Ανάλογα με την κάλυψη της ασφάλειας, ο εκτιμητής θα πρέπει, σε ορισμένες περιπτώσεις, να αποτιμήσει το υφιστάμενο κόστος, που καλύπτεται από άλλες ασφάλειες, που πιθανόν να απαιτείται, για παράδειγμα οι κίνδυνοι που θα προκύψουν από την ζημία ή την καταστροφή ή τη διακοπή της επιχειρηματικής δραστηριότητας ή άλλες ασφάλειες που συνήθως χειρίζονται οι διαχειριστές ακινήτων.

Συγκρίνετε τις καταχωρήσεις